Základní škola > Projekty školy > Společným vzděláváním ke společnému soužití

Společným vzděláváním ke společnému soužití

Tento projekt je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Naše Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 získala finanční dotaci z Operačního programu Praha – pól růstu ČR na realizaci dvouletého projektu s názvem Společným vzděláváním ke společnému soužití (Education together – life together) v celkové výši 2 989 238 korun.

Realizace projektu, reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000066, byla zahájena 1. srpna 2016, potrvá 23 měsíců a bude ukončena 30. června 2018.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání všech dětí i žáků školy prostřednictvím inkluzivního vzdělávání a celkově vytvořením proinkluzivního a multikulturního prostředí.

Chtěli bychom, aby se z naší školy stalo místo, kde budeme společně žít, budeme se společně vzdělávat a vzájemně respektovat.

 

V projektu budou realizovány 4 klíčové aktivity:

Aktivita č. 1. Školní asistenti (ZŠ i MŠ)

Aktivita č. 2. Projektové dny (ZŠ)

Aktivita č. 3. Vzdělávání pedagogů (ZŠ i MŠ)

Aktivita č. 4. Realizační tým (ZŠ i MŠ)

 

ad 1) Školní asistenti (ŠA)

Projekt počítá s působením 1 ŠA v mateřské škole a 5 ŠA v základní škole. Školní asistenti budou pomáhat dětem/žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a také žákům bilingvním.

Tato pomoc zahrnuje:

- asistenci při výuce, především při osvojování českého jazyka a rozvoji čtenářské a jazykové gramotnosti, v ZŠ také v případě potřeby asistence v naukových předmětech jako pomoc při osvojování si odborné terminologie, budování pojmového aparátu apod.

- vytváření proinkluzivního klimatu ve třídě, začleňování dítěte/žáka do třídního kolektivu, utváření sociálních vztahů ve třídě, pomoc v prvotní fázi začleňování dětí/žáků-cizinců

- přípravu a realizaci multikulturních projektových činností ve třídě a školních projektových dnů: ŠA budou pomáhat při zprostředkování informací o jazyce a zemi původu ostatním žákům ve třídě, budou spolupracovat s rodinami žáků-cizinců, pomáhat se zapojování rodičů do projektových činností.

 

ad 2) Projektové dny

Projekt obsáhne různé typy činností:

- průběžné projektové činnosti ve třídách (za pomoci ŠA); budou realizovány ve třídách, které navštěvují žáci s OMJ a jejich náplní bude seznámení ostatních s rodnou zemí (event. zemí původu), jazykem, kulturou, zvláštnostmi; v případě starších žáků např. též s historií a současnou situací v zemi. Do této činnosti bychom rádi zapojili i rodiny žáků.

- jednodenní ročníkové projektové dny; budou realizovány v obou letech projektu se zaměřením na poznávání zemí a kultur, jejichž jazyky škola vyučuje v průběhu trvání projektu; v každém roce trvání projektu bude zařazen jeden multikulturní hudební den

- celoškolní projektové dny (3denní akce); budou realizovány v obou letech projektu (vždy v závěru školního roku) a zaměřeny budou na poznávání kultur a jazyků těch zemí odkud pocházejí žáci školy s OMJ; výběr zemí a jazyků se bude řídit aktuální skladbou žáků-cizinců; v 1. roce projektu budou rozvíjeny spíše aktivity prožitkového typu (naučení se některým výrazům, čtení a překlad dětských příběhů, recitace či zpěv, dramatizace apod. Ve 2. roce projektu již převáží aktivity poznávacího rázu (život v jednotlivých zemích, zvyky a zvláštnosti kultur).

- výchovně-vzdělávací hudebně-dramatický program; bude realizován jako závěrečný výstup projektu a bude pojat jako prezentace znalostí a dovedností žáků z oblasti multikulturního světa (prezentace pro školy, domovy seniorů, apod.).

 

ad 3) Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání pedagogů zapojených do projektu (učitelů a školních asistentů) bude zaměřeno na zvyšování kompetencí v oblasti práce s cílovými skupinami dětí a žáků a na obsah, metody a formy inkluzivního a multikulturního vzdělávání:

- v oblasti práce s dětmi a žáky bude realizováno vzdělávání zaměřené na práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem (cizinců), vzdělávání zaměřené na zohledňování integrace osob (žáků) s odlišným sociokulturním kontextem a na práci s heterogenními skupinami dětí

- v oblasti obsahu, metod a forem vzdělávání bude realizováno vzdělávání zaměřené na naplňování průřezového tématu multikulturní výchova, na rozvíjení kompetencí specificky navázaných na potřeby vzdělávání v multikulturním prostředí města.

 

ad 4) Realizační tým

Realizační tým bude připravovat, řídit, koordinovat, realizovat, upravovat, monitorovat a vyhodnocovat veškeré činnosti v projektu.

Realizační tým:

Manažer projektu: Mgr. Dana Švarcová

Koordinátor práce školních asistentů: Mgr. Lucie Kielerová (Vítová)

Koordinátor projektových dnů: Mgr. Barbora Bučková (Šupinová)

Koordinátor vzdělávání pedagogů: Mgr. Lenka Šmejkalová

Ekonom projektu: Ivana Gerschonová

Školní asistenti: Zdeněk Barták, Aneta Ducháčková, Kateřina Fraňková, Kateřina Měřínská, Irena Samcová, Martina Steklá (MŠ)

 

ad 5) Metodiky 2016/2017

Metodika: Multikulturní projektové dny pro 1. - 9. ročník

Metodika: Projektový den pro 8. ročník - druhý cizí jazyk 

Metodika: Projektový den pro 6. ročník - multikulturní hudební den 

Metodika: Projektový den pro 7. ročník - anglo-americký den

 

ad 5) Metodiky 2017/2018

Metodika: Multikulturní projektové dny pro 1. - 9. ročník

Metodika: Projektový den pro 8. ročník - druhý cizí jazyk

Metodika: Projektový den pro 6. ročník - multikulturní hudební den

Metodika: Projektový den pro 6. ročník - anglo-americký den

 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.