Základní škola > Dokumenty > Školní řád


Školní řád základní školy upravuje práva a povinnosti žáků, rodičů a vzájemné vztahy se zaměstnanci školy, provoz a režim školy obecně, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a podmínky zacházení s majetkem školy. Přílohou školního řádu jsou pravidla pro hodnocení žáků.

Aktuální znění školního řádu ZŠ schválila školská rada a je platné od 3. 10. 2016.

Školní řád od 3. 10. 2016

Hodnocení výsledků vzdělávání žáku od 3. 10. 2016