Vážení rodiče a žáci 5., 7. a 9. ročníku,

žáci 9. tříd a někteří z žáků 5. a 7. tříd se v letošním roce chystají k přijímacím zkouškám na střední školy. Na těchto stránkách naleznete informace k přijímacímu řízení.

Všichni žáci 9. ročníku dostanou od TU výpisy z vysvědčení za osmý a devátý ročník automaticky. Ostatní zájemci (5. a 7. ročník) požádají své TU.

Vyplňování přihlášek:

Veškeré informace týkající se elektronického podání přihlášek na střední školy naleznete na

www.prihlaskynastredni.cz

dipsy.cz

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení:

1. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělání, resp. konzervatoří je zahájeno jeho vyhlášením ředitelem školy:

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou v termínu do 30. listopadu,

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky v termínu od 1. do 20. února. 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška (kromě oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v RVP, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, a kromě přijímání do zkráceného studia dle § 85 školského zákona).

Řádný termín:

a) pro šestiletá a osmiletá gymnázia:

1. termín 16. dubna 2024

2. termín 17. dubna 2024

b.) pro čtyřleté obory vzdělávání:

1. termín 12. dubna 2024

2. termín 15. dubna 2024

Náhradní termín pro všechny uvedené obory:

1. termín 29. dubna 2024

2. termín 30. dubna 2024

Podání přihlášky:

do 1. kola přijímacího řízení:

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023 (pouze v tištěné podobě)

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky od 1. do 20. února 2024, (v tištěné i elektronické podobě)

Ve šk. roce 2023/2024 mohou uchazeči podat celkem 5 přihlášek na SŠ. Dvě na školy s talentovou zkouškou a tři na ostatní školy bez talentové zkoušky. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat v obou termínech.  

V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu 2023 do oboru/oborů Gymnázium se sportovní přípravou (na přihlášce s modrým podtiskem), a do 1. března 2024 podá další přihlášku/přihlášky do oboru/oborů s jednotnou přijímací zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole/školách, kde se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Toto pravidlo platí i v případě, kdy uchazeč na sportovním gymnáziu nevykoná úspěšně talentovou zkoušku.

Webové stránky:

www.prihlaskynastredni.cz

www.infoabsolvent.cz

www.budoucnostpovolani.cz

https://www.atlasskolstvi.cz/

Schola Pragensis

https://burzaskol.online

 

V případě dotazů se prosím obracejte na výchovnou poradkyni Mgr. Martinu Pokornou (martina.pokorna@zs-ns2.cz).

Už nyní držíme všem našim žákům palce a u přijímacích zkoušek jim přejeme úspěch.

 

V případě nepřijetí v prvním kole

Odvolání při nepřijetí:

Odvolání pro nepřijetí se formálně zachová (odvolat se bude možné v případě pochybení řízení)

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 Vzor odvolání není stanoven, odvolání ale musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal); 
 2. Datum;
 3. Odvolání proti nepřijetí ke studiu;
 4. Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru); 
  Pozn. Je možné uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno;.
 5. Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka;
 6. Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka;
 7. Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno;
  Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.

Druhé kolo přijímacího řízení:

Pro druhé kolo přijímacího řízení si žák může podat libovolný počet přihlášek.

Mimo jiných parametrů půjde v druhém kole u některých škol o rychlost podání přihlášky, dokoručujeme tedy přihlášky podat co nejdříve.

Do přihlášky v druhém kole se píše jenom jedna škola.

V druhém kole přijímacího řízení už se nekoná jednotná zkouška CERMAT. O podmínkách přijetí rozhoduje ředitel školy.

Podmínky přijímacího řízení v druhém kole je vhodné ověřit si u vybrané školy. 

Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení:

Digitální přihlašovací systém dipsy.cz

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?2-kolo-prijimaciho-rizeni-na-ss=true®ion=hlm-praha

https://www.prahaskolska.eu/informace-o-prijimacim-rizeni-na-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-pro-skolni-rok-2023-2024/

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.