Poradenský tým > Kariérové poradenství

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ


- kariérové poradenství zahrnuje poradenskou péči pro žáky i rodiče

- žáci školy jsou na výběr budoucího povolání připravováni od 8. ročníku v předmětu VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Výchovná poradkyně Mgr. Naděžda Novotná poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další profesní dráze žáků ve spolupráci s odbornými pracovišti 
- zajišťuje pro žáky profi - vyšetření v PPP Praha 6
- zajišťuje spolupráci a poradenství Úřadu práce určené pro žáky ZŠ
- organizuje individuální prezentace středních škol a návštěvu akce Schola Pragensis
- poskytuje aktuální informace žákům a jejich rodičům o průběhu přijímacího řízení
- koordinuje vydávání přihlášek a zápisových lístků na SŠ a víceletá gymnázia
- konzultuje s rodiči i žákyAKTUÁLNÍ INFORMACE:

Žádost o vydání nového rozhodnutí

Jak je uvedeno níže, uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání z důvodu počtu přijímaných uchazečů, může ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podat řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí. Ředitel školy může na uvolněná místa po úspěšných uchazečích, kteří si vyberou jinou školu, přijmout původně odmítnuté žáky. Samozřejmě musí s tímto krokem vyčkat do doby, kdy budou odevzdané zápisové lístky. Ředitelé by na školním webu měli zveřejnit počet míst uvolněných po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků.

Druhá kola přijímacího řízení

Vyhlašovat je budou opět školy, které v prvním kole nenaplní své kapacity. V druhém kole už není počet přihlášek nijak omezený. Na jednu přihlášku se píše pouze jedna škola. Přihlášky zájemcům (i zápisové lístky) vydá paní hospodářka Jitřenka Pavlů.

Přehled škol v daném kraji, na něž je možné se v druhém a dalších kolech hlásit, najdou zájemci na webu magistrátu (v případě pražských škol) http://skoly.praha.eu/files/=86444/2020_dalsi_kola_PR_skoly_hmp.pdf,

http://skoly.praha.eu/files/=86443/2020_dalsi_kola_PR_skoly_soukrome.pdf,

případně na webových stránkách krajských úřadů . Zmíněné weby je dobré sledovat průběžně, seznamy volných míst se aktualizují. Není vyloučené, že se na některých školách bude přijímat ještě v době prázdnin.

Zároveň žádám žáky 5., 7., 9. ročníků, kteří byli přijati na SŠ a rozhodli se pro studium na této škole, aby na můj mail nebo na mail své paní učitelky třídní nahlásili (pro potřeby naší ZŠ), na které škole budou studovat. Děkuji.

 

 

Základní informace o přijímacím řízení

 

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

Harmonogram zkoušek

   

Datum

První termín školní přijímací zkoušky - řádný termín1)

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia, i obory šestiletých a osmiletých gymnázií

3. 6.
4. 6.

Druhý termín školní přijímací zkoušky - řádný termín1)

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia, i obory šestiletých a osmiletých gymnázií

5. 6.
6. 6.

Jednotná přijímací zkouška - řádný termín

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia

8. 6.

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

9. 6.

První termín školní přijímací zkoušky - náhradní termín2)

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia, i obory šestiletých a osmiletých gymnázií

19. 6.
20. 6.

Druhý termín školní přijímací zkoušky - náhradní termín2)

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia, i obory šestiletých a osmiletých gymnázií

21. 6.
22. 6.

Jednotná přijímací zkouška - náhradní termín

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia i obory šestiletých a osmiletých gymnázií

23. 6.

 

1) Pokud škola potřebuje pro konání školní přijímací zkoušky delší období pro řádný termín, než je uvedeno v tabulce, pak pro žáky, kteří konají školní přijímací zkoušku

- v prvním termínu, lze využít navíc období 25.5. a 26.5.,

- v druhém termínu, lze využít navíc období 27.5. a 28.5.

 

2) Pokud škola potřebuje pro konání školní přijímací zkoušky delší období pro náhradní termín, než je uvedeno v tabulce, pak pro žáky, kteří konají školní přijímací zkoušku

- v prvním termínu, lze využít navíc období 15.6. a 16.6.,

- v druhém termínu, lze využít navíc období 17.6. a 18.6.

 

 

Pozvánku k přijímací zkoušce ředitel SŠ zašle uchazeči nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání školní přijímací zkoušky, případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

 

Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

 

Ze závažných důvodů může Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen "Centrum") se souhlasem uchazeče změnit školu, ve které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku.

 

V průběhu jednotné přijímací zkoušky mohou uchazeči používat pouze povolené pomůcky stanovené Centrem. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení.

 

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů (pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči nejpozději v den přijímací zkoušky) podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízení. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.

 

V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

 

Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání z důvodu počtu přijímaných uchazečů, může ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podat řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí.

 

Ředitel školy, na které odevzdal uchazeč zápisový lístek, odevzdá uchazeči na jeho žádost zápisový lístek, pokud předloží nové rozhodnutí o přijetí. Uchazeč uplatní zápisový lístek na škole, která mu vydala nové rozhodnutí.


Mgr. Naděžda Novotná, výchovná poradkyně
nadezda.novotna@zs-ns2.cz

 

 

 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.