Poradenský tým > Kariérové poradenství

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ


- kariérové poradenství zahrnuje poradenskou péči pro žáky i rodiče

- žáci školy jsou na výběr budoucího povolání připravováni od 8. ročníku v předmětu VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Výchovná poradkyně Mgr. Anna Čermáková poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další profesní dráze žáků ve spolupráci s odbornými pracovišti 
- zajišťuje pro žáky profi - vyšetření v PPP Praha 6
- zajišťuje spolupráci a poradenství Úřadu práce určené pro žáky ZŠ
- organizuje individuální prezentace středních škol a návštěvu akce Schola Pragensis
- poskytuje aktuální informace žákům a jejich rodičům o průběhu přijímacího řízení
- koordinuje vydávání přihlášek a zápisových lístků na SŠ a víceletá gymnázia
- konzultuje s rodiči i žáky

Informace k přijímacímu řízení ve školnímroce 2020/21

 

Pokyny k vyplnění a odevzdání zápisového lístku na SŠ

Vaším úkolem je: 1. zápisový lístek odevzdáte řediteli vybrané střední školy a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte na tuto školu.

2. Zápisový lísek odevzdáte nejlépe osobně v kanceláři vybrané školy i za účasti vašeho dítěte.

3. Zápisový lístek můžete doma vyplnit ale pouze v oddíle 1. Vyplníte pouze: - údaje o vašem dítěti - školní rok - Název školy (zcela přesný název vybrané střední školy – učiliště) - Kód a název oboru vzdělání (opět zcela přesně) - Datum - Podpis zákonného zástupce (tedy váš) - Podpis uchazeče – podpis vašeho dítěte

4. Nic jiného nesmíte vyplňovat! (Vůbec nevyplňujte oddíl 2! – ten slouží jen v případě zrušení zápisu na vybranou školu č. 1. a to jen v případě odvolání!!!)

5. Pokud si nebudete vědět rady s vyplněním – např. nebudete znát přesně číslo oboru nebo přesný název vybrané stř. školy – pomohou vám vyplnit tyto údaje v kanceláři střední školy při odevzdávání lístku.

6. Pokud zápisový lístek neodevzdáte podepsaný a vyplněný do 10 dnů na vybrané střední škole, ztrácí žák nárok stát se jejím žákem – studentem.

Pozn.: pokud vaše dítě nebude přijato ani na jednu střední školu, lístek nevyplňujte.

Dítě si podá přihlášky do 2. kola přijímacích řízení (v průběhu května), tyto přihlášky mu vytiskneme opět v naší škole. Zápisový lístek by pak dítě odevzdalo až po výsledcích 2. kola přijímaček. Zápisový lístek je originál s číslem přiděleným vašemu dítěti. Nepoškoďte ho, neztraťte, pokud jej budete vyplňovat doma, neudělejte chybu. V případě nejasností kontaktujte Výchovnou poradkyni

Odvolání:

Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Lhůta 3 pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, je vhodné ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou.

Přehledy o volných místech na středních školách:

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-07

Volná místa v Praze:

https://skoly.praha.eu/88595_Prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-skolni-rok-2021-2022

střední školy zřizované HMP

střední školy jiných zřizovatelů

střední školy zřizované HMP

střední školy jiných zřizovatelů

 

Prodloužení limitu pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky: 

časový limit u jednotné přijímací zkoušky se navyšuje u čaského jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut)

z matematiky o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut)

Změna termínu přijímacích zkoušek:

MŠMT infomuje že termín jednotné přijímací zkoušky se mění taktu:

řádné termíny jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory 

1. řídný termín 3. května 2021

2. řádný termín 4. května 2021

Víceletá gymnázia

1. řádný termín 5. května

2. řádný termín 6. května

Náhradní termíny

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 2. června 2021

2. náhradní termín přijímací zkoušky 3. června 2021

Informace MŠMT k přijímacím řízení na SŠ pro 2020/2021

Opatření MŠMT k přijímacímu řízení

Žák (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) si bude podávat přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2021.

V případě oborů s Talentovou zkouškou je termín odevzdání přihlášky do 30.listopadu 2020.

Podáním přihlášek/y do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo žáka podat si přihlášku/y ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce.

Přijímací řízení 2020/2021:

Testová zadání k procvičování k jednotné přijímací zkoušce:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Pro rok 2020/2021 může ředitel školy stanovit, že se v přijímacím řízení pro tento školní rok jednotná přijímací zkouška nekoná.

Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel školy povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. 

Informace o konání jednotné přijímací zkoušky, musí být součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení.

Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení:

3. a 4. květnana 2021 (čtyřleté obory vzdělání)

5. a 6.  května 2021 (šestiletá a osmiletá gymnázia)

Pokud se jednotná přijímací zkouška nekoná, koná se vždy školní přijímací zkouška, tato se nesmí konat v termínech, které jsou stanoveny pro konání jednotné přijímací zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

2. a 3. června 2021 (náhradní termín).

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění (některé obory vzdělávání s talentovou zkouškou). Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021 do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 12. a 13. května 2021.

Žák může podat 2 přihlášky na obor s talentovou zkouškou a 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky (celkem 4).

Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru nebo na jiné škole nemůže být důvodem pro stanovení náhradního termínu.

Přihlášky:

-Zákonný zástupce odešle po 31.1., nejpozději pak do 8.2. 2021 hospodářce školy ze školního účtu (rodičovského, nebo žákovského) na e-mailovou adresu: jitrenka.pavlu@zs-ns2.cz,

Adresu a Název zvolených škol, kód oboru a jméno Žáka.

škola zajistí vyplnění a vytištění přihlášky/přihlášek včetně doplnění známek a bude rodiče informovat o možnosti vyzvednutí.

Pro vyplněné přihlášky spolu se zápisovým lístkem se dostaví zákonný zástupce k hospodářce po předchozí domluvě

Zápisový lístek:

obdrží zákonní zástupci u hospodářky školy

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole, odevzdává se po rozhodnutí o přijetí a to nejpozději do 10 ti dnů. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče/uchazečky o denní formu studia.

žáci 9. tříd obdrží jeden tiskopis Zápisového lístku spolu s přihláškami. 

žáci 5. a 7. tříd obdrží zápisový lístek pouze v případě přijetí.

uchazeči o studium na obory s talentovou zkouškou obdrží zápisový lístek po rozhodnutí o přijetí. 

 

Rozhodnutí o přijetí:

Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Zákonným zástupcům nepřijatých žáků odešle rozhodnutí o nepřijetí. Přijatým žákům žádné rozhodnutí neposílá. Seznam přijatých zveřejní na přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy, zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je žákovi přiděleno v den konání zkoušky.

Odvolání uchazeče:

Odvolání se podává písemně řediteli střední školy, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí a ředitel školy. Na odvolání není formulář, podává se volnou formou, nutné je uvést důležité údaje (jméno žáka, název školy, název oboru, podpisy zákonného zástupce a žáka). Zákonný zástupce, nebo žák může požádat o vzor odvolání výchovnou poradkyni.

Další kola přijímacího řízení:

Vyhlašuje ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Žák má možnost podat libovolný počet přihlášek, v každé přihlášce uvádíte už jen jednu školu.

Webové stránky:

www.infoabsolvent.cz

www.budoucnostpovolani.cz

https://www.atlasskolstvi.cz/

Schola Pragensis

https://burzaskol.online 7.12.2020 18:00-21:00

(návod na přihlášení: https://youtu.be/z1031uupUsA)

 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.