Poradenský tým > Kariérové poradenství

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ


- kariérové poradenství zahrnuje poradenskou péči pro žáky i rodiče

- žáci školy jsou na výběr budoucího povolání připravováni od 8. ročníku v předmětu VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Výchovná poradkyně Mgr. Naděžda Novotná poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další profesní dráze žáků ve spolupráci s odbornými pracovišti 
- zajišťuje pro žáky profi - vyšetření v PPP Praha 6
- zajišťuje spolupráci a poradenství Úřadu práce určené pro žáky ZŠ
- organizuje individuální prezentace středních škol a návštěvu akce Schola Pragensis
- poskytuje aktuální informace žákům a jejich rodičům o průběhu přijímacího řízení
- koordinuje vydávání přihlášek a zápisových lístků na SŠ a víceletá gymnázia
- konzultuje s rodiči i žákyAKTUÁLNÍ INFORMACE:

 

Základní informace o přijímacím řízení

 

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

Harmonogram zkoušek

   

Datum

První termín školní přijímací zkoušky - řádný termín1)

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia, i obory šestiletých a osmiletých gymnázií

3. 6.
4. 6.

Druhý termín školní přijímací zkoušky - řádný termín1)

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia, i obory šestiletých a osmiletých gymnázií

5. 6.
6. 6.

Jednotná přijímací zkouška - řádný termín

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia

8. 6.

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

9. 6.

První termín školní přijímací zkoušky - náhradní termín2)

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia, i obory šestiletých a osmiletých gymnázií

19. 6.
20. 6.

Druhý termín školní přijímací zkoušky - náhradní termín2)

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia, i obory šestiletých a osmiletých gymnázií

21. 6.
22. 6.

Jednotná přijímací zkouška - náhradní termín

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia i obory šestiletých a osmiletých gymnázií

23. 6.

 

1) Pokud škola potřebuje pro konání školní přijímací zkoušky delší období pro řádný termín, než je uvedeno v tabulce, pak pro žáky, kteří konají školní přijímací zkoušku

- v prvním termínu, lze využít navíc období 25.5. a 26.5.,

- v druhém termínu, lze využít navíc období 27.5. a 28.5.

 

2) Pokud škola potřebuje pro konání školní přijímací zkoušky delší období pro náhradní termín, než je uvedeno v tabulce, pak pro žáky, kteří konají školní přijímací zkoušku

- v prvním termínu, lze využít navíc období 15.6. a 16.6.,

- v druhém termínu, lze využít navíc období 17.6. a 18.6.

 

 

Pozvánku k přijímací zkoušce ředitel SŠ zašle uchazeči nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání školní přijímací zkoušky, případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

 

Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

 

Ze závažných důvodů může Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen "Centrum") se souhlasem uchazeče změnit školu, ve které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku.

 

V průběhu jednotné přijímací zkoušky mohou uchazeči používat pouze povolené pomůcky stanovené Centrem. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení.

 

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů (pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči nejpozději v den přijímací zkoušky) podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízení. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.

 

V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

 

Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání z důvodu počtu přijímaných uchazečů, může ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podat řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí.

 

Ředitel školy, na které odevzdal uchazeč zápisový lístek, odevzdá uchazeči na jeho žádost zápisový lístek, pokud předloží nové rozhodnutí o přijetí. Uchazeč uplatní zápisový lístek na škole, která mu vydala nové rozhodnutí.


Mgr. Naděžda Novotná, výchovná poradkyně
nadezda.novotna@zs-ns2.cz

 

 

 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.