Základní škola > Školní poradenství > Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně: Mgr. Naděžda Novotná

Kontakt: nadezda.novotna@zs-ns2.cz

Konzultace se žáky i jejich rodiči je možná v libovolném  termínu po předchozí domluvě.
 
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

 • informuje o činnosti ostatních poradenských pracovníků, poradenských zařízení a o možnostech využití jejich služeb
 • poskytuje krizovou intervenci žákům i rodičům
 • spolupracuje s vedením školy v oblasti výchovy a vzdělávání žáků
 • spolupracuje s vyučujícími v oblasti diagnostické činnosti – metodická pomoc
 • poskytuje konzultace a informace žákům, rodičům a pedagogům
 • spolupracuje s odbornými pracovišti (PPP Praha 6, OSPOD, Úřad práce, speciální školy)
 • úzce spolupracuje s pracovnicí PPP Praha 6 při zajišťování psychologických a speciálně pedagogických vyšetření
 • organizuje individuální schůzky s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů
 • ve spolupráci s pedagogy sleduje žáky talentované i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 •  
 • poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další profesní dráze žáků ve spolupráci s odbornými pracovišti 

zajišťuje pro žáky profi - vyšetření v PPP Praha 6
zajišťuje spolupráci a poradenství Úřadu práce určené pro žáky ZŠ
organizuje individuální prezentace středních škol a návštěvu akce Schola Pragensis
poskytuje aktuální informace žákům a jejich rodičům o průběhu přijímacího řízení
koordinuje vydávání přihlášek a zápisových lístků na SŠ a víceletá gymnázia
konzultuje s rodiči i žáky