O škole > Profil školy

ZŘIZOVATEL

Naše škola je veřejnou školou, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 6. Její součástí jsou:

 • mateřská škola
 • základní škola
 • školní družina
 • školní jídelna

KAPACITA ŠKOLY

Základní škola má kapacitu 600 žáků, v současné době je do školy zapsáno 608 žáků (dočasně je kapacita navýšena pro děti z Ukrajiny). O trvalé navýšení kapacity bude škola žádat po dokončení rekonstrukce školní jídelny.

OCENĚNÍ ŠKOLY

Díky výborným výsledkům je škola:

 • EXCELENTNÍ JAZYKOVOU ŠKOLOU PRAHY 6 (děti dosahují výborných výsledků v testování SCIO z angličtiny)
 • FAKULTNÍ ŠKOLOU Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (umožňujeme praxi budoucích učitelů, podílíme se na pedagogickém výzkumu)

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Podporujeme všestranný rozvoj dětí, mezi naše prioroty pak patří:

 • učení se spoluprací, komunikací, vzájemnou tolerancí (program ZAČÍT SPOLU)
 • PODPORA DĚTÍ nadaných i dětí s potřebou podpůrných opatření (individuální plány, skupinové vyučování)
 • při výuce čtení používáme GENETICKOU METODU
 • nabízíme výuku psaní písmem VÁZANÝM i COMENIA SCRIPT
 • podporujeme CIZOJAZYČNÉ DOVEDNOSTI (výuka angličtiny od 1. až do 9. třídy 4 hodiny týdně, 1x s rodilým mluvčím; výuka dalšího cizího jazyka od 6. třídy; výuka hudební výchovy částečně v angličtině v 6. a 7. ročníku; výjezdy do zemí vyučovaných jazyků; spolupráce se školami v zahraničí)
 • podporujeme ZÁŽITKOVÉ UČENÍ (exkurzní a projektové dny, návštěvy divadelních představení, hudebních pořadů, výstav, muzeí, galerií apod.)
 • dbáme na OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ve škole třídíme odpad a umožňujeme to i rodičům, děti se účastní programů s přírodovědnou a environmentální tematikou)

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Pro děti 1. i 2. stupně jsou k dispozici aktivity po skončení vyučování:

 • KROUŽKY v rámci i mimo rámec školní družiny 
 • možnost trávit čas s kamarády v RELAXAČNÍ ZÓNĚ (s podporou Nadačního fondu)

PODPORA NADÁNÍ a POTŘEB DĚTÍ

 • kroužky PŘÍPRAVY i DOUČOVÁNÍ z různých předmětů
 • podpora účasti dětí v SOUTĚŽÍCH a OLYMPIÁDÁCH (sportovních, vzdělanostních i estetických)
 • ve škole pracuje ŠKOLNÍ PORADENSKÝ TÝM, který je k dispozici dětem, rodičům i pedagogům (výchovná poradkyně, školní speciální pedagožky, školní psycholožka, školní metodička prevence, asistentky pedagoga, dvojjazyčné asistentky)

SPOLUPRÁCE

 • NADAČNÍ FOND SVOBODA (společné aktivity, podpora práce školního psychologa, podpora  dohledu v relaxační zóně)
 • NÁRODNÍ INSTITUT DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (podpora společného vzdělávání, supervize a vzdělávání pro pedagogy)
 • ČESKÁ ODBORNÁ SPOLEČNOST PRO INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE, GRANTY

V současné době jsme získali finanční prostředky a realizujeme tyto projekty:

 • SPOLEČNĚ SE UČÍME 4 - 2.619.121 KČ
 • ZAHRANIČNÍ VÝJEZD žáků do Francie - 270.000 Kč
 • PODPORA VÝUKY RODILÝMI MLUVČÍMI - 256.000 Kč
 • ZÁŽITKOVÝ KURZ PRO ŠESŤÁKY - 48.400 Kč
 • PODPORA VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ - 1.224.000 Kč 
 • PODPORA EKOLOGICKÝCH AKTIVIT - 13.500 Kč
 • PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE - 12.000 KČ

ŠKOLNÍ HYMNA

video

 

 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.