Základní škola > Žákovský parlament > Žákovský parlament

Žákovský parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci žákovského parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. Žákovský parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Žákovský parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Činnost žákovského parlamentu je součástí priorit školního vzdělávacího programu. Snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy i výchovy demokratického občana. Práce na půdě žákovského parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a k níž přistoupila i Česká republika.

Podle této Úmluvy má dítě právo:

 • vyjádřit svůj názor a požadavek
 • na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti
 • na ochranu před jakoukoli diskriminací
 • získat a zveřejnit informace

 

Svou činnost žákovský parlament zaměřuje na:

 • zlepšení postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků
 • hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem
 • podíl při organizování chodu školy

 

Žákovský parlament má povinnost:

 • prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy
 • respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování
 • dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst
 • přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy
 • být reprezentantem školy


Žákovský parlament má právo zejména:

 • vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
 • podílet se aktivně na veškerém životě školy
 • přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím

 

Cíl žákovského parlamentu:

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.
 2. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
 3. Připomínat dodržování školního řádu.
 4. Pomáhat s organizací akcí tříd.
 5. Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
 6. Prezentovat svoji práci ve školním časopise a na webových stránkách školy.

 

Stanovy žákovského parlamentu ZŠ náměstí Svobody 2:

 1. Žákovský parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku.
 2. Z každé třídy ve 3. – 9. ročníku se volí dva zástupci.
 3. Žákovský parlament se schází alespoň jednou za měsíc nebo dle potřeby.
 4. Žákovský parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s učitelem, který práci žákovského parlametu vede.
 5. Koordinací práce žákovského parlamentu jsou vedením školy pověřeni dva učitelé.
 6. Z každého jednání žákovského parlamentu je proveden zápis vyvěšený na nástěnce a na stránkách školy.
 7. Jednání žákovského parlamentu se jako hosté mohou účastnit všichni žáci i učitelé školy.

 

Pravidla chování na půdě žákovského parlamentu:

 1. Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých.
 2. Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet.
 3. Nepoužívat vulgární výrazy.
 4. Řešit školní problémy.
 5. Předávat spolužákům nezkreslené informace.
 6. Spolupracovat v týmu.
 7. Zúčastňovat se schůzek a přicházet včas.