Základní škola > Projekty školy > Společným vzděláváním ke společnému soužití 2

Společným vzděláváním ke společnému soužití 2

Projekt Společným vzděláváním ke společnému soužití 2 je spolufinancován Evropskou unií.

 

Naše Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 získala finanční podporu z Operačního programu Praha – pól růstu ČR na realizaci projektu s názvem Společným vzděláváním ke společnému soužití 2 (Education together – life together 2) v celkové výši 2 377 477 korun.

Realizace projektu, reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001181, byla zahájena 1. srpna 2018, potrvá 17 měsíců a bude ukončena 31. prosince 2019.

Projekt Společným vzděláváním ke společnému soužití 2 navazuje v rámci udržitelnosti na předchozí dvouletý projekt financovaný z OP PPR s názvem Společným vzděláváním ke společnému soužití realizovaný na naší škole.

Hlavním cílem projektu je pokračovat ve zvyšování kvality vzdělávání všech dětí i žáků školy prostřednictvím inkluzivního vzdělávání a celkově vytvářením proinkluzivního a multikulturního prostředí.

 

Dílčími cíli projektu jsou:

1. zohledňovat potřeby a realizovat aktivity pro začleňování dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem v prostředí multikulturních tříd prostřednictvím práce dvojjazyčných školních asistentů, individuální podporou zaměřenou na rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti při výkladu probíraných témat ve formě doučování v hlavních a odborných předmětech,

2. poskytnout podporu dvojjazyčného školního asistenta pedagogovi a celému kolektivu, jehož součástí je dítě/žák s OMJ, při organizaci výuky a případné jazykové bariéry,

3. rozvíjet sociální a občanské kompetence dětí a žáků na základě porozumění historii i současným událostem především v zemích původu našich dětí a žáků s OMJ a v zemích ve škole vyučovaných jazyků, a to s cílem pěstovat v dětech a žácích kompetence k rozpoznání a odmítání předsudků a negativních stereotypů,

4. rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky,

5. zvýšit dovednosti pedagogů při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem, při práci s heterogenními skupinami dětí a žáků a při naplňování průřezového tématu multikulturní výchova,

6. rozšířit odbornost pedagogů ve školách, které integrují děti s OMJ, prostřednictvím podpořené účastí na vícedenní stáži v zahraniční škole,

7. rozvíjet komunikaci s rodiči, přáteli školy a veřejností sdílením zkušeností, otevřenou diskuzí v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s OMJ, diskuzí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury prostřednictvím tematických setkávání.

Prezentace Finsko 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.