Základní škola > Školní poradenství > Speciální pedagožka

Speciální pedagožka:  Mgr. Jana Jelínková

Kontakt: jana.jelinkova@zs-ns2.cz

Konzultace s rodiči i dětmi: v úterý od 13 do 15 hod. po předchozí domluvě a vždy v době třídních schůzek a konzultací.

Speciální pedagožka:  Mgr. Lucie Kielerová

Kontakt: lucie.kielerova@zs-ns2.cz

Konzultační hodiny pro rodiče: ve čtvrtek od 14.30 do 15.30 po předchozí domluvě a vždy v době třídních schůzek a konzultací.


SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKY
 

  • Pracují s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a ty, které potřebují poskytnout podpůrné a vyrovnávací opatření a zvýšenou  individuální péči.
  • Provádějí depistáž (cílené a včasné vyhledávání dětí) buď na základě upozornění, žádosti učitelů nebo podle vlastních postřehů.
  • Provádějí diagnostiku – školní zralosti, specifických poruch učení i diagnostiku jiných problémů našich dětí.
  • Pomáhají učitelům s tvorbou plánů pedagogické podpory pro žáky, které mají v péči, pravidelně vyhodnocují výsledky, kterých děti dosáhly a stanovují další způsoby práce s nimi.
  • Reedukační činnost spočívá v rozvíjení a posilování oslabených funkcí jednotlivých dětí různými metodami a formami tak, aby byla co nejúčinnější pro každé dítě, ale také pro děti zábavná.
  • Spolupracují s třídními učiteli a učiteli dalších předmětů, doporučují způsob práce s dítětem i všechna zohlednění při požadavcích a hodnocení, která jsou potřebná.
  • Dle potřeby pomáhají učitelům sestavovat i individuální vzdělávací plán žáka.
  • Konzultují s rodiči dětí – provádějí zácvik práce s reedukačními materiály, ukazují rodičům metody a formy práce konkrétně s dětmi (lépe se orientují v domácí přípravě), seznamují s pokroky i případnými dalšími potřebami procvičování i jeho způsoby.
  • Rodiče mohou kdykoliv přijít a sledovat reedukační péči u svého dítěte.
  • Spolupracují s výchovnou poradkyní, psycholožkou, metodičkou prevence a školskými poradenskými zařízeními.