Základní škola > Školní poradenství > Školní psycholožka

Školní psycholožka: Mgr. Radka High

Speciální pedagožka s psychoterapeutickým vzděláním a výcvikem: PhDr. Alena Petriščová


Kontakty:   radka.high@zs-ns2.cz
                   alena.petriscova@zs-ns2.cz 
            
Konzultace jsou možné po předchozí domluvě.

Školní psycholožka, speciální pedagožka s psychoterapeutickým vzděláním a výcvikem:

  • podílejí se na vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - žáků nadaných i žáků s výukovými a výchovnými obtížemi (děti v riziku poruch chování a s problémy v chování bývají znevýhodněny v přístupu ke vzdělání, neboť ve svých školních dovednostech nemívají takové výsledky, jaké jsou od nich očekávané - včasnými intervencemi napomáháme ke zmírnění obtíží žáků)
  • věnují se nejrůznějším osobním obtížím žákům, nabízí možnosti pomoci žákům při zvládání svízelných životních situací ve třídě i mimo ni
  • poskytují krizovou intervenci - odbornou a včasnou pomoc žákům v krizových, zátěžových situacích
  • dle potřeby spolupracují s třídními učiteli -  zajišťují péči o třídní kolektivy od diagnostiky po navazující intervence skupin; spolupracují se všemi pedagogickými pracovníky školy - s učiteli, vychovatelkami i asistentkami
  • nabízejí intenzivní spolupráci s rodiči - vnímáme vaše problémy při výchově dětí v rodině, snažíme se akceptovat vaše pohledy na děti
  • jsou součástí školního poradenského týmu - spolupracují se školní metodičkou prevence, výchovnou poradkyní, školními speciálními pedagožkami i s poradenskou psycholožkou