Základní škola > Školní poradenství > Školní psycholožka

Školní psycholožka: Mgr. Taťána Velková


Kontakty:   tatana.velkova@zs-ns2.cz
                              
Konzultace jsou možné po předchozí domluvě.

Školní psycholožka:

  • podílí se na vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - žáků nadaných i žáků s výukovými a výchovnými obtížemi (děti v riziku poruch chování a s problémy v chování bývají znevýhodněny v přístupu ke vzdělání, neboť ve svých školních dovednostech nemívají takové výsledky, jaké jsou od nich očekávané - včasnými intervencemi napomáháme ke zmírnění obtíží žáků)
  • věnuje se nejrůznějším osobním obtížím žákům, nabízí možnosti pomoci žákům při zvládání svízelných životních situací ve třídě i mimo ni
  • poskytuje krizovou intervenci - odbornou a včasnou pomoc žákům v krizových, zátěžových situacích
  • dle potřeby spolupracuje s třídními učiteli -  zajišťuje péči o třídní kolektivy od diagnostiky po navazující intervence skupin; spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky školy - s učiteli, vychovatelkami i asistentkami
  • nabízí intenzivní spolupráci s rodiči - vnímáme vaše problémy při výchově dětí v rodině, snažíme se akceptovat vaše pohledy na děti
  • je součástí školního poradenského týmu - spolupracuje se školní metodičkou prevence, výchovnou poradkyní, školními speciálními pedagožkami i s poradenskou psycholožkou