Mateřská škola > Třída Lišáci > Plán činností


 "Zimní povídání" (leden - březen)

 téma

   podtéma   činnosti, očekávané výstupy  

POHÁDKOVÝ SVĚT, KARNEVAL, MASOPUST

 • Z pohádky do pohádky

 • Barevný svět – karneval

 • Radosti, zábava

 • Sněhové nápady

 • Příroda spí

 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film

 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku

 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje

 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“

 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v rúzném prostředí (zvládat               překážky, pohybovat se ve skupině dětí, na sněhu a ledu)

 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu

 •          znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

 

KDO JSEM, JAKÝ JSEM

 • radosti, zábava – Matějská pouť

 • sněhové nápady

 • příroda spí

 • zápis do ZŠ

 • co mě baví x nebaví

 • čím budu, až vyrostu

 • vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

 • uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)

 • uvědomovat si svou samostatnost

 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým

 • chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu dítěti a mít ohled na druhého

 • osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké

 • znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem