Mateřská škola > Třída Lišáci > Plán činností


 "Čas padajícího listí" (říjen - prosinec)

 téma

   podtéma   činnosti, očekávané výstupy  

PODZIMNÍ RADOSTI 
A SMUTKY, OSLAVY

 • Den zvířat

 • Den stromů

 • Den české státnosti

 • Halloween, Dušičky – světlo

 • mít kladný citový vztah ke zvířatům, poznat a pojmenovat některá z nich

 • chápat význam přísloví - bez práce nejsou koláče, chtít zkoušet nové, pomáhat

 • poznat, pojmenovat stromy, keře (některé) – přiřadit list, plod

 • poznat českou vlajku, umět ji vybarvit – poznat symboly státnosti

 • mít povědomí o keltském svátku, co ho spojuje s DUŠIČKAMI

 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí

PODZIM KOUZELNÍK – KRÁL BAREV

 • Jak chutná a voní podzim

 • Bude advent

 • Dary podzimu

 • Ptačí podzim

 • Co mi vítr prozradil

 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si nového, změněného

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí

 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, chtít vědět víc (poznat a pojmenovat některé volně žijící ptáky - péče)

 • zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně)

NEUVĚŘITELNÉ LIDSKÉ TĚLO

 • Co je zdraví, pohoda

 • Návštěva lékaře – zdraví, prevence

 • Když něco schází (lidé, děti s postižením – POMÁHEJME SI)

 • Děti pozor červená

 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých (bezpečnost při pohybu po ulici)

 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy, těšit se z hezkých a příjemných zážitků

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde

 • v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)

 • zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu)

 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně

 • k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)

KUDY Z NUDY

 • Dělání, dělání – všechny smutky zahání

 • Když prší – NUDA – co mám dělat

 • rozhodovat o svých činnostech

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

 • projevovat zájem o knížky, hudbu

 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení